عضویت در باشگاه

سفارش کارت

نحوه عضویت

1- معرفي توسط يكي از فروشگاه هاي عضو باشگاه

2- ثبت مشخصات و پرداخت 5/000/000 ريال (صدور كارت با موجودي 4/000/000 ريال)

فراتر از تـصـور شـمـا